Advokat mi traži 200 evra za testament, kako da ga sastavim sam?

Kako kaže član 81 Zakona o nasleđivanju: Testament predstavlja izjavu volje kojom možete odrediti pravnu sudbinu svoje imovine za slučaj smrti. Za punovažnost testamenta potrebno je da vaša volja bude slobodna (da testament niste sačinili pod uticajem zablude, pretnje, prevare, prinude) i ozbiljna (da imate nameru da sačinite testament). Najlakše se sastavlja, a najteže se pobija olografski (svojeručni) testament. Za njegovo sastavljanje neophodno je da svojom rukom napišete ceo tekst testamenta i da se na kraju potpišete. Dakle, neophodno je da ceo testament napištete lično, na način koji obezbeđuje autentičnost Vašeg rukopisa. Prema tome kako bi testament bio punovažan prilikom izrade ne možete koristiti tehnička sredstava koja ostavljaju otisak unapred oblikovanih slova kao što su pisaća mašina, kompijuter, štampač, itd. Možete odrediti jednog ili više naslednika. U našem pravu zakonodavac je definisao i nužni deo kao deo zaostavštine kojom Vi, kao zaveštalac ne možete raspolagati. Nužni deo predstavlja zakonom odredjenu vrednost iz zaostavštine koju će nakon ostavioćeve smrti dobiti najbliži pripadnici njegove porodice. Član 39 stav 1 Zakona o nasleđivanju: Nužni naslednici su ostaviočevi potomci, usvojenici i njihovi potomci, supružnik, roditelji, usvojioci, braća, sestre, dedovi i babe i svi ostali preci.Postoji mogućnost i isključenja prava na nužni deo što predstavlja testamentarno raspolaganje kojim se uskraćuje nužni deo nužnom nasledniku, koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze ogrešio o zaveštaoca.