POŠTOVANJE, interesuje me pod kojim uslovima mogu da prepišem sinu kuću po novom zakonu, kuća je na Kosovu- Leposavić

Poštovani,

Postoje različiti modaliteti prenosa prava svojine između dva fizička lica. Zakonom o obligacionim odnosima predviđeni su sledeći:

-Ugovor o prodaji
-Ugovor o poklonu
Prema zakonu o nasleđivanju stoji Vam na raspolaganju sledeće:
-Ugovor o doživotnom izdržavanju
-Testament

U konkretnom slučaju, predlažemo da to bude u formi ugovora o doživotnom izdržavanju kojim se Vi kao primalac izdržavanja obavezujete da posle Vaše smrti na davaoca izdržavanja (Prim. Aut. Vašeg sina) prenesete tačno određenu imovinu (kuću), dok se davalac izdržavanja obavezuje da Vas izdržava i brine o Vama do kraja života., kao i da Vas sahrani posle smrti
Budući da je u konkretnom slučaju reč o nepokretnosti, ugovori moraju biti u pisanoj formi, sačinjeni od strane nadležnog javnog beležnika ili solemnizovani od strane istog.