Poštovani, pročito sam predhodni članak Zakon o zakonitosti naime o podnošenju predloga Republičkom Javnom tužilaštvu i u koliko postoje povrede odredaba Zakonitosti zapravo po službenoj dužnosti: -Republički Javni tužilac pokreće Zahtev …..? -Republički Javni pravobranilac pokreće Predlog..? -Kome se zapravo Ja Obraćam…prvi korak.. Prvostepenom odlukom osudjen sam na 5 meseci zatvora. Žalbom Višem sudu:* dobio sam rešenje da se odbija žalba i potvrdjuje presuda. Postupak je pokrenulo OJT Pred sudom na zahtev Tužilje i prijave iz policije sa Punomoćnikom (advokatom). Ja nisam imao uslova a ni potrebe za Advokatom, što sam i potvrdio na glavnoj raspravi ,,Istina je moja odbrana” i da tu nema ni osnova za pokretanje ovakvog postupka a kamoli krivične odgovornosti. Moram priznati Razbili su me, kad sad vidim da je u stvari postignut Cilj. U kvizu sam protiv svih ..ne biva..pogotovu kad sam osetio da je zapravo po dobro izrežiranom scenariju društveno prihvatljivo,,Kadija te tuži Kadija te Sudi” sve u korist jedne i jedinstvene metodologije Uticaja/Uticajnih kad je posredi Moć/Novac i zagarantovana nadoknada.

Poštovani,

Ukoliko mislite na Zakon o zaštiti zakonitosti, Zahtev za zaštitu zakonitosti mogu podneti Republički javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac. Republički javni tužilac može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti kako na štetu, tako i u korist okrivljenog. Zahtev za zaštitu zakonitosti okrivljeni može podneti isključivo preko branioca. Zahtev za zaštitu zakontosti podnosi se Vrhovnom kasacionom sudu i to u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljena pravnosnažna odluka, pod uslovom da je protiv te odluke koristio redovni pravni lek.