Postovani! Imam pitanje vezano za prenos vlasnistva stana sa sina na oca. Sta je sve potrebno od dokumentacije i koliko bi sve to kostalo?

Poštovani,

Za prenos prava svojine na nepokretnosti neophodan je najpre pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine, koji može biti:

-Ugovor o prodaji
-Ugovor o poklonu
-Ugovor o doživotnom izdržavanju itd

Ono što je zajedničko za napred navedene ugovore jeste obavezna pisana forma. Isti se zaključuju pred nadležnim javnim beležnikom, a zakon takođe dozvoljava i mogućnost da ugovor bude sačinjen od strane advokata, a potom solemnizovan (potvrđen) od strane javnog beležnika. Kada je reč o dokumentaciji, neophodan je list nepokretnosti u koji je upisana nepokretnost (Prim. Aut. Pribavlja se u nadležnom katstru nepokretnosti) ili druga dokumentacija kojom se potvrđuje da ste Vi vlasnik predmetne nepokretnosti, kao i kopija lične karte ugovornih strana.

Nakon zaključenja ugovora, podnosi se zahtev nadležnom katstru nepokretnosti za sprovođenje promene koji mora sadržati:

1. Naziv organa kojem se podnosi zahtev, podatke o predmetu zahteva (promena za koju se zahteva upis), podatke o podnosiocu zahteva (ime, ime jednog roditelja i prezime, odnosno naziv, JMBG, odnosno MB i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomoćnika – ukoliko ih ima), kao i potpis podnosioca zahteva ili njegovog punomoćnika, tačan opis nepokretnosti na koju se zahtev odnosi (Vrsta, katastarska opština, katastarska parcela, broj lista nepokretnosti…)
2. Prateća dokumentacija- U Vašem slučaju, to je ugovor za koji se opredelite.Navedeni ugovor se predaje u originalu ili overenoj kopiji.
3. Dokaz da su plaćene administrativne takse.

Kada je reč o troškovima prenosa prava svojine, isti obuhvataju naknadu za rad advokata/notara, kao i administrativne takse. Visina troškova zavisi od vrednosti predmetne nepokretnosti.