Poštovani, advokatska kancelarija koja zastupa XXX kablovskog operatera mi je poslala opomenu pred utuženje, u pitanju je dug od 6 računa od kojih je poslednji februar 2014 godine. U februaru 2013 sam sa XXX potpisao ugovor na 15 meseci za paket televizija internet i telefon. Međutim pošto sam napustio u medjuvremenu stan u kome se paket usluga isporučivao, stanari nisu plaćali raćune za navedeni period i tu se dug stvorio. Interesuje me koji rok zastarelosti važi za XXX račune? Posetio sam dve advokatske kancelarije koje nisu mogle sa sigurnošću da odgovore.

Poštovani,

Prema Zakonu o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja), član 378, propisan je jednogodišnji rok zastarelosti za:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

 

Međutim, kako je Zakonom o elektronskim komunikacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013 – odluka US i 62/2014) definisano da elektnonske komunikacione mreže predstavlja sisteme prenosa i, tamo gde je to primenjeno, uređaje za komutaciju i usmeravanje i druge resurse, uključujući pasivne mrežne elemente, koji omogućavaju prenos signala pomoću žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sredstava, uključujući satelitske mreže, fiksne (sa komutacijom kola i paketa, uključujući Internet) i mobilne mreže, energetske kablovske sisteme, u delu koji se koristi za prenos signala, mreže koje se koriste za distribuciju i emitovanje medijskih sadržaja, bez obzira na vrstu podataka i informacija koji se prenose.

Dakle, “kablovska” ne bi mogla da se podvede pod tačku 2 člana 378, jer to nije potraživanje radio stanice i radio – televizijske stanice za utpotrebu radio – prijemnika i televizijskog prijemnika.

Prema tome, za račune kablovske televizije važi rok zastarelosti iz člana 372. Zakona o obligacionim odnosima koji se odnosi na zastarelost povremenih potraživanja i  kojim  je propisano sledeće: “Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje izdržavanja, zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja.”

U skaldu sa citiranim članom, potraživanja naknade za kablovsku televiziju zastarevaju u roku od 3 godine za svaki pojedinačni račun. Važno je i napomenuti da se rok zastarevanja prekida ukoliko vas kablovski operater tuži, i tada on počinje da teče iznova. Isto tako napominjemo da opomena pred utuženje ne prekida zastarevanje.

Dakle, u Vašem slučaju poslednji račun iz februara 2014.godine zastareva u februaru 2017. godine.

 

Mladi Pro Bono