Tušio je komšija zbog smetanja poseda u Lapljem selu. Da li moram da imam advoakta ili mogu sam pred kosovski sud? M.N. sa privremenim boravištem u Raškoj. Na osnovu člana 74. ZPP koji se priemnjuje na Kosuvu i Metohiji stranka nemora imati advokata. Naime u u u pomenutom članu ZPP je propisano:

74.1 Stranka koja je potpuno sposobna da djeluje može sama delovati u postupku proceduralne sposobnosti.

74.2 Punoletno lice kome je delimično ograničena sposobnost delovanja, ima proceduralnu sposobnost u granicama svoje sposobnosti za delovanje.

74.3 Maloletno lice koje nije potpuno dobilo sposobnost za djelovanje, ima proceduralnu sposobnost u grancama u kojima im se priznaje sposobnost za delovanje.“