Zdravo. Ako nekoga treba da osude na 3 godine zbog clana 246. Krivičnog zakonika, koliko treba da bi ta kazna zastarela s obzirom da nije doneta presuda. Ali sigurno ce biti minimalna kazna koja je 3 godine.

Poštovani,

rok zastarelosti za izvršenje kazne predviđen je članom 105. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i za dela za koja se može izreći kazna zatvora preko tri godine (što je Vaš slučaj), zastarelost nastupa u roku od 5 godina od osude na kaznu.  Zastarelost izvršenja kazne ne može da nastupi pre donošenja pravosnažne presude.

Sa druge strane, zakon predviđa i zastaru krivičnog gonjenja. Ona nastupa u roku od 5 godina od dana kada je krivično delo izvršeno, za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine.  

U oba slučaja, rok zastarelosti se prekida i počinje da teče iznova svakom radnjom nadležnog državnog organa koja je usmerena ka otkrivanju ili gonjenju učinioca krivičnog dela, odnosno ka izvršenju izrečene kazne. Ovo sa druge strane nema uticaja na apsolutni rok zastarelosti, pa zakon predviđa da zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kada protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne, što je u ovom slučaju vremenski period od 10 godina od osude na kaznu, kao i da zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja, što je u Vašem slučaju 10 godina. 

Mladi Pro Bono