Supruga mi je preminula, treba da pokrenem ostavinski postupak. Imamo sina koji živi u inostranstvu, žive su sestra i majka od supruge. Testamenta nema. Treba da prijavim novac na računu u banci, deo penzije – imam potvrdu od PIO fonda, i 200 akcija a.d. “xxx”. Da li mogu sam da podnesem zahtev, odnosno samo sa mojim potpisom, da li prilozi moraju da budu originalni, ako ne, da li kopije moraju da budu overene? Da li će sud obavezno presuditi deobu na 4 dela ili drugačije? Unapred hvala!

Poštovani,

Zakon o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) predviđa da ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti. O činjenici smrti ga obaveštava matičar, izvodom iz matične knjige umrlih. Međutim, moguće je i da samo zainteresovano lice podnese predlog za pokretanje ostavinskog postupka. 

Obrazac predloga možete preuzeti na sledećem linku:

 https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/pokretanje-ostavinskog-postupka/

Što se naslednih delova tiče, u ovom slučaju Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015) predviđa da ste naslednici Vi i Vaš sin, sa jednakim naslednim delovima, što znači da svakome od vas pripada po polovina zaostavštine. Naravno, postoji mogućnost sporazumne deobe zaostavštine.

Mladi Pro Bono