Od 20XX.godine imam neisplaćeni dug za mobilni telefon u iznosu od XXXXX din. Kako su Telekom i Mts povezani, ne mogu da promenim paket usluga u Telekomu za iptv i adsl dok ne platim taj dug Mts-u, koji uopšte nema veze sa paketom usluga u Telekomu. Proverila sam u poslovnici, Mts me nije tužio. Šta treba da radim da mi se dug u Mts-u otpiše kao zastareo?

Poštovana,
Po Zakonu o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja), I to čl. 372 predviđa da potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje izdržavanja, zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja. Dok po čl. 371 opšti rok zastarelost iznosi 10 godina.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono