U mom slučaju je u pitanju tužba za poništaj Sporazuma o prestanku radnog odnosa. Postupak je završen, pa imam pitanje – koliki je zakonski rok za donošenje presude ili rešenja…

Poštovani,
Kako kaže čl. 354 Zakona o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) presuda mora da se pismeno izradi u roku od 8 dana od dana objavljivanja dok u složenijim predmetima sud može da odloži psimenu izradu presude za još 15 dana.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono