Poštovani, imam problem. Naime, majka mi se svađala s komšijom i rekla mu je:”Da bog da sve žive zakopao ispod bandere i da bog da mu svi pocrkali”. Zato što je prisvojio deo placa (potoka) ispred naše kuće, koji je nama oduzet i plaćen. Mi smo taj potok održavali do prošle godine, a sad nam je on zabranio. Da li je moguće da nas može tužiti zbog nečeg pošto nam preti tužbom? Kada se majka posvađala bila su dva svedoka kod njega. Hvala unapred. Pozdrav!

Poštovani,
U Vašem slučaju moguće je da komšija traži tužbom naknadu nematerijalne štete. Zakon o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) I to čl. 154 kaže da ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi, a čl. 155 kaže da šteta predstavlja između ostalog I nanošenje psihičkog bola ili straha I to je nematerijalna šteta. Dalje, čl. 200 kaže da za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, kao i o visini njene naknade, sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono