Poštovani, Moja sestra koja je psihotičar je u postupku razvoda braka. Ima dvoje dece i muž traži starateljstvo nad decom. Da li će tokom procesa razvoda braka, iako muž to u tužbi ne traži, njoj biti oduzeta poslovna sposobnost zbog dijagnoze?

Poštovani,
Zakon o vanparničnom postupku(“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) je taj koji uređuje lišenje poslovne sposobnosti I u skladu sa odredbama istog da bi došlo do toga potrebno je da ga sud pokrene po službenoj dužnosti,ili na predlog organa starateljstva, supružnika, vanbračnog partnera, deteta odnosno roditelja lica koje treba lišiti poslovne sposobnosti(po čl. 32 ZVP-a). Dakle, sudija iz porodičnih sporova ne odlučuje o lišenju poslovne sposobnosti prilikom donošenja presude o razvodu braka.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono