Poštovani, molim Vas za pravnu pomoć. U junu 201X. imala sam saobraćajni udes pri odlasku na sednicu nastavničkog veća u školi u kojoj sam zaposlena na neodređeno vreme. 201X. Sam počela sa radom posle lečenja. U međuvremenu me je veštačila komisija u PIO i utvrdila 70 procenata invaliditeta. Interesuje me da li kao osoba sa invaliditetom koji se tretira kao povreda na radu imam neka prava pri utvrđivanju viška zaposlenih početkom naredne školske godine? Moja škola nema niti jednog zaposlenog invalida, a čula sam da zakon o invalidima to zahteva. Unapred zahvalna.

Poštovana,
Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), I to čl. 18 kaže da je zabranjena neposredna i posredna diskriminacija lica u odnosu na invalidnost.po čl. 19 pomenutog zakona neposredna diskriminacija jeste svako postupanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. ovog zakona kojim se zaposleni, stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji. Posredna diskriminacija, postoji kada određena naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa stavlja ili bi stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica – zaposlenog, zbog određenog svojstva. Dalje, čl. 20 kaže da je diskriminacija zabranjena u odnosu na uslove rada i sva prava iz radnog odnosa, kao I otkaz ugovora o radu. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji I zapošljavanju osoba sa invaliditetom(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009) je predviđeno u čl. 24 da svaki poslodavac koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u radnom odnosu određeni broj osoba sa invaliditetom. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom. Međutim, čl. 29 istog zakona kaže da poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. ovog zakona plaća penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono