Poštovani, u zajedničkom domaćinstvu u jednom gradu u Srbiji živeli smo sa osobom koja je napravila dugove jednoj domaćoj banci time što nije isplatila sve rate kredita. Niko od članova domaćinstva nije bio garant u trenutku sklapanja kredita. Radi se o gotovinskom kreditu bez hipoteke. Dužnica se odselila u inostranstvo bez odjave prebivališta. Nema dokaza da se ona prijavila u konzulatu R.Srbije na novom prebivalištu. Na malopre spomenutu adresu domaćinstva sada stižu opomene pred utuženje i od banke i od advokata banke. Dužnica najverovatnije nema aktivnih računa u drugim bankama u Srbiji (odakle bi se naplatio dug) niti kontaktira sa preostalim članovima spomenutog domaćinstva. Postoje dokazi da ona poseduje nekretninu na svoje ime u drugom mestu u Srbiji. Pitanje glasi, kako se može pravnim sredstvima zaštititi od prinudne naplate plenidbom pokretne imovine nas bivših sustanara na našoj (a njenoj bivšoj) adresi? Odnosno, da li postoji mogućnost da se prinudna naplata preusmeri na adresu nekretnine dužnice?

Poštovani,

Trebalo bi pre svega da gospođu koja je živela sa Vama odjavite sa svoje adrese, u policijskoj upravi, ukoliko naravno ona nije vlasnik stana.

Bilo bi dobro i da obavestite banku i advokata o tome da dužnica više ne stanuje sa Vama. Ako do tužbe i eventualne presude po kojoj bi se odredilo izvršenje dođe, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, u članu 50 uređuje pravo trećeg lica da stavi prigovor i evo kako taj član glasi:

„Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji, kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim. Ako izvršitelj sprovodi izvršenje, sudija prigovor dostavlja i njemu.

Sudija prigovor dostavlja izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku i poziva ih da se u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja izjasne.

Sudija rešenjem odbacuje prigovor ako treće lice ne učini verovatnim da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje.

Sudija može tokom celog postupka treće lice, čije pravo oceni verovatnim, a koje je izvršni poverilac osporio ili se o njemu nije izjasnio, rešenjem da, uputi da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja protiv izvršnog poverioca, pokrene parnični postupak radi proglašenja da je izvršenje na tom predmetu nedopušteno.

Izvršni dužnik koji osporava pravo trećem licu mora da bude obuhvaćen tužbom iz stava 4. ovog člana. Smatra se da izvršni dužnik trećem licu osporava pravo ako se o prigovoru trećeg lica ne izjasni u roku propisanom u stavu 2. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana ne može se izjaviti prigovor.

Podnošenje prigovora iz stava 1. ovog člana i pokretanje postupka iz st. 4. i 5. ovog člana ne sprečava izvršenje.

Sudija će rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana dostaviti i izvršitelju kad izvršitelj sprovodi izvršenje.“

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono