Poštovani, u jednoj mobilnoj mreži imao sam postpaid račun. Zbog par prevelikih računa koje su oni nametnuli da sam ja namestio, a to je bilo nemoguće ali nisam imao kako da dokažem ja nisam plaćao račune. Oni su doneli prevremeni raskid ugovora, obračunali sve u ukupno dvogodišnje ugovorenu cifru i poslali mi da platim. Ni to nisam platio, pa je počelo od privatne agencije (tj. legalnih uterivača dugova) da mi stižu opomene da platim. Da li ja mogu da se pozovem na zastarelost i od čega se računa period zastarelosti? Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani,
Članom 361 Zakon o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) propisano je da zastarelost počinje da teče prvog dana posle dana kada je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze. Dalje, čl. 372 istog zakona kaže da povremena potraživanja zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinačnog davanja, dok apsolutni rok zastarelosti iznosi pak 10 godina po čl. 371 ZOO-a.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono