Poštovani Pčelinjak sam postavio po svom propisima koje nalaže zakon. Vlasnik susedne parcele sa kojim sam u lošim odnosima namerno pali lišće, travu, plastični otpad i dr, na nekih 4-5 metara od košnica i time svesno pokušava da ih poguši. Takođe postavla plastične kante do pola napunjene vodom kako bi se pčele davile (što je i otvoreno izjavio da mu je to namera) i još izjavljuje da će čim bude počelo cvetanje bilja kako, u njegovom dvorištu tako i duž puta, prskati insekticidima kako bi potrovao pčele. Koja su moja prava? Unapred hvala na odgovoru

Poštovani,

Prema Zakonu o obligacionim odnosima „svako može zahtevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od koga preti znatnija šteta njemu ili neodređenom broju lica, kao i da se uzdrži od delatnosti od koje proizlazi uznemiravanje ili opasnost štete, ako se nastanak uznemiravanja ili štete ne može sprečiti odgovarajućim merama“ a „sud će na zahtev zainteresovanog lica narediti da se preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje nastanka štete ili uznemiravanja, ili da se otkloni izvor opasnosti, na trošak držaoca izvora opasnosti, ako ovaj sam to ne učini.“ – član 156, stav 1 i 2.

Takođe, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa sadrži sledeće odredbe:

 „vlasnik nepokretnosti dužan je da se pri korišćenju nepokretnosti uzdržava od radnji i da otklanja uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti, kojima se otežava korišćenje drugih nepokretnosti (prenošenje dima, neprijatnih mirisa, toplote, čađi, potresa, buke, oticanja otpadnih voda i sl.) preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike, ili kojima se prouzrokuje znatnija šteta.“ – član 5, stav 1;

„Ako treće lice neosnovano uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika na drugi način a ne oduzimanjem stvari, vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik, može tužbom zahtevati da to uznemiravanje prestane.

Kada je uznemiravanjem iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta, vlasnik ima pravo da zahteva naknadu štete po opštim pravilima o naknadi štete.

Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana ne zastareva.“ – član 42.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono