Ovako, pitam se da li ja mogu da tužim oca koji me napustio kad sam se rodio i koji nije više stupio u kontakt sa mnom?

Poštovani, ukoliko se lice za koje tvrdite da Vam je otac ne smatra Vašim ocem po zakonu, ili nije priznao očinstvo u skladu sa zakonom, možete podneti tužbu za utvrđivanje očinstva nadležnom sudu, u skladu sa članom 251. stav 1. Porodičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) . Ovu tužbu dete tuženog može podneti bez obzira na bilo kakve rokove. U slučaju uspeha, očinstvo se utvrđuje sudskom presudom. Ova tužba se podnosi Višem sudu na čijem području tuženi ima prebivalište ili na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.

Ako ste pak mislili na mogućnost da zahtevate izdržavanje od svog oca, Porodični zakon propisuje da maloletno dete u svakom slučaju ima pravo na izdržavanje od svojih roditelja. Punoletno dete ima pravo na izdržavanje ukoliko je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdrzavanje, kao i ako se nalazi na redovnom školovanju, ali samo do navršene 26. godine života i samo srazmerno mogućnostima roditelja. Ukoliko su ispunjeni ovi uslovi, možete podneti tužbu za izdržavanje nadležnom sudu. Tužba se podnosi osnovnom sudu, na čijem području tuženi ima prebivalište ili na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.

Mladi Pro Bono