Godine 2007. sam osuđen uslovno na 2 godine zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi – ulaska na teren. Godine 2009. je istekla uslovna kazna (naravno nisam je prekršio). Da li će mi praviti problem pri vađenju potvrde iz MUP-a o neosuđivanosti, ili postoji mogucnost rehabilitacije, obzirom da je kazna uslovna. Hvala!

Poštovani,

Prema članu 98. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), rehabilitacija, odnosno prestanak pravnih posledica osude i brisanje iz krivične evidencije, nastupa po sili zakona ukoliko lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja ne učini novo krivično delo. Neophodno je pored proteka ovog roka, da lice na koje se odnosi rehabilitacija nije bilo osuđivano ili da se po zakonu smatralo neosuđivanim. Takođe, rehabilitacija neće nastupiti ukoliko sporedna kazna još nije izvršena ili ukoliko još traju mere bezbednosti.

Mladi Pro Bono