X god. rastavljen je brak i tom prilikom su deca poverena meni na dalju negu, čuvanje i vaspitavanje i utvrđena je visina doprinosa za izdržavanje maloletne dece i to za starije dete u visini od 15% a za mlađe dete u visini od 20%. U međuvremenu u sudskom sporu, koji je otac pokrenuo protiv starijeg deteta ukinuto je davanje za starije dete obzirom da nije na redovnom školovanju a navrsila je 18.god te tako ostaje samo davanje u iznosu od 20% za dete koje ima X godina. Da li ja ima pravo ponovnog određivanja procenta doprinosa za izdržavanje maloletnog deteta i koji su postupci i kome da se obratim?

Poštovana,

Prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) član 164. suma izdržavanja se može povećati ili smanjiti usled novih okolnosti na strani poverioca ili dužnika izdržavanja. Dakle, ukoliko su se potrebe deteta povećale i potrebno je povećati procenat doprinosa Vi, kao majka deteta i njegov zakonski zastupnik  imate pravo da pokrenete postupak pred sudom i tražite uvećanje alimentacije. Postupak se pokreće tužbom pred  sudom u Vašem mestu prebivališta ili Vašeg bivšeg muža.

 

Mladi Pro Bono