Poštovani, U firmi u kojoj radim je kolektivnim ugovorom određeno da se mesečna zarada isplaćuje iz dva dela. Međutim, zarade za decembar 2014. godine i januar i februar 2015. su isplaćene u celosti, ali sa umanjenjima. Za decembar nisu isplaćeni putni troškovi, a na listićima za januar i februar je iskazana pozicija “Isplaćena akontacija” u iznosu oko 15 procenata bruto zarade, te je za toliko umanjen iznos za isplatu. Putni troškovi za decembar su isplaćeni u međuvremenu, ali tzv isplaćena akontacija nije. Takođe, višim rukovodiocima je plata umanjena i za iznos pod nazivom “Antikrizne mere” u iznosu oko 20 procenata zarade za mesec. Da li poslodavac ima pravo da na ovakav način umanjuje zaradu, čak i ako pretpostavimo da firma ima problema sa prilivom novca? Samo još da napomenem da nisam vlasnik akcija firme, nisam ih nikada ni posedovao. Hvala na izdvojenom vremenu. Pozdrav.

Poštovani,

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), ne predviđa mogućnost smanjenja zarade na način koji ste opisali. Poslodavac je dužan da isplati celokupnu zaradu utvrđenu ugovorom o radu. Ukoliko ne isplati zaradu u ugovorenim rokovima, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun zarade i navede razloge zbog koji zarada nije isplaćena na vreme. Obračun zarade, odnosno naknade zarade, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec. Ne postoji mogućnost da poslodavac samoinicijativno smanji zaradu, iako postoje poteškoće u poslovanju. Poslodavac jedino u takvom slučaju ima na raspolaganju mogućnost da u slučaju prekida rada ili smanjenja obima posla do koga je došo bez krivice zaposlenog, uputi zaposlenog na odsustvo pri čemu je dužan da mu isplaćuje naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci i to najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini. 

Zakon o radu predviđa mogućnost osporavanja zakonistosti obračuna o zaradi. Nadležan sud u ovom slučaju je osnovni sud na čijem području se rad obavlja, kao i osnovni sud na čijem području tuženi (poslodavac) ima sedište. 

Mladi Pro Bono