Poštovani, da li imam pravo da nasledim invalidsku penziju preminule supruge koja je otišla u invalidsku penziju zbog bolesti i koja je imala oko pet godina staža? Napominjem da ja imam 46. godina tj.imao sam 45. u trenutku kada je preminula u svojoj 39. godini.

Poštovani,

Na osnovu zakona o penzionom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je ispunio uslove za invalidsku penziju ili umrlog korisnika starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije. Ako je smrt lica nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi njegove porodice stiču pravo na porodičnu penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica (član 27.).
Članovima porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava iz člana 27. ovog zakona smatraju se bračni drug, deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao) i roditelji koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao (član 28.).
Udovac stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga, navršio 58 godina života ili ako je, do smrti bračnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga, postao potpuno nesposoban za rad ili ako je, posle smrti bračnog druga, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava po tom osnovu postane potpuno nesposobna za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost (član 30.).

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono