Kolika bi mi bila otpremnina po zakonu za X godina rada. Poslednjih godinu dana plata mi je X dinara?

Poštovani,
Kako niste precizno postavili pitanje razmotrićemo više situacija. Prema Zakonu o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) čl.119 poslodavac je dužan zaposlenom da isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini dve prosečne mesečne zarade, a prosečnom mesečnom zaradom se smatra smatra se prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku. Ako ste pak mislili na otkaz ugovora o radu, prema čl. 158 I 159 visina se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. U ovom slučaju zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono