Ko je odgovoran za štetu koju je pretrpelo lice padom sa zgrade koja je izgrađena bez dozvola i bila u potpunosti neobezbeđena( neograđena i neobeležena) ali se ne može utvrditi ko je vlasnik tj. investitor? Izvođač radova je firma koja je u stečaju trenutno. Pitanje konkretno je prema kome treba usmeriti tužbu za naknadu štete, zastarelost nije nastupila?

Poštovani,

Prema čl. 207 Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) propisano je da naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova. A to što je firma koja je izvodila radove trenutno u stečaju ne znači da se protiv nje ne može podići tužba, stečajni upravnik kao ovlašćeno lice će je zastupati pred sudom-po čl. 19 Zakona o stečaju(“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono