Da li možete da mi pošaljete tužbu za pozajmicu? Imam ugovor na X evra overen kod notara kako nije ispoštovao dogovor moram da ga tužim. HVALA

Poštovani,

Zakon o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) je definisao bitne elemente tužbe u svojim čl. 98 I 192 pa prema tome treba da znate da u tužbi morate navesti naziv suda, Vaše i zajmopromčevo ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta sa naznačenjem da ste tužilac a da je on tuženi, radi čega želite da vodite postupak, vrednost predmeta spora, zatim sve činjenice koje se tiču ugovora i morate predložiti sve dokaze koje smatrate bitnim za dokazivanje navedenih činjenica (priznanica, svedoci, SMS poruke i sl.). U tužbi morate predložiti i razuman vremenski rok u kom postupak koji pokrećete treba da se završi, kao i koliko ročišta treba da se održi. Kao bitan sastojak tužbe mora se naći i vaš tužbeni zahtev, npr: “Obavezuje se tuženi X da na ime duga isplati X evra sa kamatom po osnovnoj eskontnoj stopi Evropske Centralne banke, koju utvrđuje Narodna banka Srbije, u dinarskoj protivvrednosti počev od X godine kao dana dospelosti pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.” U tužbenom zahtevu tražite i troškove postupka.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono