Imam nepunih X godina radnog staža u firmi. Dana X na osnovu dokaza koji su pribavljeni na nedozvoljen način-Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (član 143 Krivičnog zakonika) poslodavac mi uručio Rešenje o otkazu zbog povrede radne discipline. Koji su moji dalji pravni postupci? Zanima me da li imam pravo na nadoknadu preko Biroa? I da li imam pravo na naplatu preostalih dana godišnjeg odmora iz 2014 god, odnosno ove godine?

Poštovani,

Prema Zakonu o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) čl. 186 poslodavac kod koga ste radili je dužan da Vam, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja ste ostvarili do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Isplatu ovih obaveza, poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Dalje, čl. 196 ZOR-a kaže da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze, tako da bi o tom roku trebalo da vodite računa. Što se tiče godišnjeg odmora, prema čl. 76 već pomenutog zakona poslodavac je dužan da Vam, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.Ukoliko smatrate da Vam je radni odnos prestao na nezakonit način možete svoje pravo ostvariti u parnici pred sudom gde ako sud u toku postupka utvrdi da ste u pravu, na Vaš zahtev, odlučiće da se vratite na rad, isplati Vam se naknada štete i uplate pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za period u kome niste radili. I na žalost, obzirom na način na koji Vam je radni odnos prestao nemate pravo na nadoknadu preko NSZ-a, a po čl. 67 Zakona o zapošljavanju I osiguranju za slučaj nezaposlenosti(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono