Poštovani, razvedena sam sa dvoje maloletne dece. Vršilac sam roditeljskog prava. Živimo u mom stanu. U slučaju moje smrti šta biva sa decom i imovinom u kojoj žive? Kako da ih zaštitim i obezbedim i da li je to uopšte moguće? Otac je kockar.

Poštovana, 

prema članu 9. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), nakon Vaše smrti, imovinu nasleđuju Vaša deca na jednake delove. Do punoletstva deteta, tom imovinom upravlja i raspolaže roditelj, odnosno staratelj, sa tim što mu je za raspolaganje nepokretnostima i pokretnim stvarima veće vrednosti iz imovine deteta potrebna i saglasnost organa starateljstva.

U slučaju smrti jednog roditelja, prema normama Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), roditeljsko pravo počinje da vrši drugi roditelj, te će se on starati o deci i upravljati i raspolagati njihovom imovinom. Međutim, ukoliko smatrate da postoje zakonom propisani razlozi da se drugi roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava, možete podneti tužbu osnovnom sudu na čijem području tuženi (otac) ima prebivalište. Ni u kom slučaju roditelj koji se lišava roditeljskog prava ne može biti oslobođen dužnosti da izdržava dete.  U slučaju da sud svojom odlukom oca liši u potpunosti roditeljskog prava, u slučaju Vaše smrti deca će odlukom organa starateljstva biti stavljena pod starateljstvo. U slučaju da je delimično lišen roditeljskog prava, postavljanje staratelja i obim njegovih ovlašćenja će zavisiti od toga kojih je prava otac lišen. Razlozi za lišenje roditeljskog prava su predviđeni Porodičnim zakonom. Potpuno se može lišiti roditeljskog prava roditelj koji zloupotrebljava prava ili grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava. Delimično se može lišiti roditeljskog prava roditelj koji nesavesno vrši prava ili dužnosti iz sadržine roditeljskog prava i on može biti lišen prava i dužnosti na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje i zastupanje deteta, te na upravljanje i raspolaganje imovinom deteta.

Mladi Pro Bono