Molim Vas da mi pošaljete primer Zahteva za sporazumni razvod braka, sa jednom punoletnim detetom, i bez ikakvih nejasnoća oko podele imovine. Takođe molim da napišete koliko troškova ide uz ovo sve. Takse i ostalo.

Poštovana,

prema takesnoj tarifi Zakona o sudskim taksama, kada bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu. Taksa za tužbu varira u zavisnosti od vrednosti spora i može iznositi:    1.900 dinara ako je vrednost spora do 10.000 dinara, 1.900 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora, ako je vrednost predmeta spora preko 10.000 do 100.000 dinara, 9.800 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora ako je vrednost predmeta spora preko 100.000 do 500.000 dinara, 29.300 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora ako je vrednost spora preko 500.000 do 1.000.000 dinara, 48.800 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti spora, a najviše 97.500 dinara ako je vrednost spora preko 1.000.000 dinara. 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

OSNOVNI SUD U ________________________

   

PREDLAGAČI:

_______________ iz _________________ ul. _______________ br. ___

   
 

_______________ iz _________________ ul. _______________ br. ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

  1. Predlagači su sklopili brak dana _________________ godine u __________, pred matičarem Opštine ___________________.

DOKAZ: Izvod iz matične knjige venčanih br. ________ za ________ godinu.

  1. U braku predlagača je rođena maloletna _____________, dana __________ godine.

DOKAZ: Izvod iz matične knjige rođenih, br. _______ za ________ godinu.

  1. Bračni odnosi između predlagača nisu bili skladni od momenta zasnivanja bračne zajednice. Predlagači su uzajamnim naporom i trudom pokušavali da usklade i održe ovu bračnu zajednicu. Međutim, nisu u tome uspeli jer se nemogućnost usklađivanja bračnih odnosa nalazi u njihovim naravima i različitom vaspitanju, koji su, nezavisno od njihove volje, stvorili dubok poremećaj u bračnim odnosima, tako da je dalji život predlagača kao supružnika postao nepodnošljiv i nemoguć.

DOKAZ: Saslušanje stranaka.

  1. Predlagači su sačinili pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.

DOKAZ: Pismeni sporazum predlagača o razvodu braka od _________ godine, u prilogu.

Obzirom na navedeno, predlagači predlažu sudu da zakaže ročište za glavnu raspravu i donese

 

P R E S U D U

Razvodi se brak sklopljen između predlagača ______________________ iz _______________ i _______________________ iz ___________________, dana __________________________, i upisan u Matičnu knjigu venčanih za ____________ godinu, pod br. __________ Opštine _________________.

Maloletno dete predlagača __________________ rođeno ___________ godine sa JMBG ________________, poverava se na čuvanje i vaspitanje predlagaču ___________________________ iz ______________________.

Utvrđuje se da su predlagači suvlasnici na po 1/2 (jednu polovinu) zajedničke imovine koju čine jedna kuća od 200 m2 u ______________ ul. __________________ i pokućstva u istoj kući te jednog putničkog automobila marke _______, registarski broj _____________, koji će pripasti predlagaču ____________________ i jednog putničkog vozila marke ____________, registarski broj ______________ koje će pripasti predlagaču _______________________.

Svaki predlagač snosi svoje troškove.

 

U ______________ dana __________ godine

 

PREDLAGAČI

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 Mladi Pro Bono