Poštovani, imam veliki problem sa restitucijom. Moj rođak je podneo zahtev 2012. godine. Sam postupak je bio obustavljen zbog rehabilitacije našeg pradede do pre neki dan. Zahtev za reh. je usvojen u rešenju piše da mu nije suđeno ni pred jednim tadašnjim sudom da je prekršen ustav iz te godine i da su sve odluke tadašnje ništave. Kada je otišao da obnovi postupak, oni su to prihvatili i rekli mu da samo on ima pravo na povraćaj oduzete imovine, a mi ne, jer smo napravili grešku što svi nismo posebno podneli. Mi nismo znali jer smo mislili da samo jedan može da podnese u ime svih. U agenciji su mi rekli da je sada nemoguće bilo šta uraditi i da će naša zemlja ostati državi. Imamo i ostavinsko rešenje pokrenuto pred sudom u vezi nasleđivanja, ali oni kažu da to ne važi, pa vas molim za pravni savet. Da li je moguće nesto uraditi ili se nekom drugom žaliti? Da li važe neka ovlasćenja koja mi možemo dati njemu da nas on zastupa? Da li će biti nekog novog roka da se ponovo podnese zahtev? Radi se o kofinskovanoj imovini1946.Unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema članu 41. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 108/2013 i 142/2014) zahtev za vraćanje imovine mogu podneti: svi bivši vlasnici oduzete imovine, odnosno njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici. Stavom 2. je propisano da zahtev mogu podneti svi naslednici bivšeg vlasnika zajedno ili svaki pojedinačno. To znači da ako ima više lica koja imaju pravo  na podnošenje zahteva oni zahtev podnose ili zajedno na jednom obrascu ili pojedinačno, a Agencija će posle radi lakšeg raspavljanja te postupke spojiti. Prema podacima sa sajta Agencije za restituciju rok za predaju zahteva je istekao 03. marta 2014. godine.

 

Možete da sačekate da rešenje postane pravosnažno pa da podnesete predlog za ponavljanje postupka. Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 33/97 i 31/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010)  član 239 stav 9 dozvoljava ponavljanje postupka ukoliko  licu koje je trebalo da učestvuje u postupku u svojstvu stranke nije bila data ta mogućnost. Rešenje postaje pravosnažno kad protekne rok za žalbu, a žalba nije uložena.

 

Mladi Pro Bono