Pitanje: Poštovanje! Sproveo sam crevo sa vodom kroz komšijsko dvorište do mog dvorišta pre 3-4 godine, pitao ga I dozvolio mi je. Sada nismo u dobrim odnosima pa mi preti sečenjem creva. Interesuje me jel ima pravo da mi seče crevo obzirom da mi je dozvolio i da mu ne smeta baš ništa?

Poštovani,
Po čl. 51 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa(“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) stvarna službenost zasniva se pravnim poslom, odlukom državnog organa i održajem.Što se odršaja tiče još niste za njega stekli uslove jer je potrebno 20 godina, ako Vaša službenost stečena na osnovu pravnog posla nije do sada upisana u javnu knjigu preostaje Vam sticanje službenosti odlukom državnoh organa. Obzirom na trenutne odnose sa Vašim komšijom možda bi najbolje rešenje bilo da tražite od suda ili drugog državnog organa da stvarnu službenost ustanovi ako se u celini ili delimično ne možete koristiti Vašim dobrom bez odgovarajućeg korišćenja poslužnog dobra tj. provođenja tog creva. Službenost se onda stiče danom pravnosnažnosti odluke, ako zakonom nije drukčije određeno. Na zahtev Vašeg komšije, nadležni državni organ utvrđuje i odgovarajuću naknadu koju ćete kao vlasnik povlasnog dobra biti dužni da mu platite(po čl. 53 istog zakona). U svakom slučaju Vaš komšija ima pravo da ostvari svoju pretnju čak I ako mu crevo ne smeta, ako nemate odluku državnog organa odnosno ako službenost nije prethodno kakvim pravnim poslom utvrđena.
S poštovanjem,
Mladi pro Bono