Dobila sam neko obaveštenje na osnovu člana 243. stav 6. u vezi sa stavom 4. Zakonika o krivičnom postupku, pa ako možete da me uputite u vezi sa tim članom?

Poštovana,

Zakon o krivičnom postupku određuje da se pismeno dostavlja licu kome je upućeno, a ukoliko se to lice, kome je pismeno poslato, ne zatekne na licu mesta, onda se dostavljanje izvršava punoletnom članu domaćinstva (koje je dužno da ga primi ), susedu, portiru ili predsedniku kućnog saveta (koji nisu dužni da prime pismeno, već to mogu učiniti samo ukoliko to žele) ili, ako se dostavljanje vrši na poslu, licu ovlašćenom za prijem pošte (dužno da primi pismeno ) ili kolegi ( ukoliko pristine).

Međutim, ako se dostavljanje ne može izvršiti ni na jedan od pomenutih načina, dostavljač će ostaviti obaveštenje da će se pismeno istaći na oglasnoj tabli suda i po mogućstvu, internet stranici organa postupka- dakle, od tada, pismeno se može na tim mestima pronaći i pročitati. Po proteku roka od osam dana od dana isticanja pismena smatra se da je dostavljanje izvršeno, što znači da nastupaju iste pravne posledice kao da je pismeno isporučeno direktno licu kome je upućeno ili alternativno nekom od pobrojanih lica.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono