Zanima me koji je minimalan rok da me pozovu na glavno ročište odnosno koliko pre moram dobiti poziv? Unapred hvala

Poštovani,

Kako niste naveli o kakvoj vrsti ročišta je reč, navešćemo Vam dve mogućnosti:

– Ukoliko se radi o glavnom ročištu u krivičnom postupku, prema Zakoniku o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), Čl. 355. st. 4, poziv optuženom mora se dostaviti tako da između dostavljanja poziva i dana glavnog pretresa ostane dovoljno vremena za pripremanje odbrane, a najmanje osam dana. Za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, vreme za pripremanje odbrane iznosi najmanje petnaest dana. Na zahtev optuženog ili na zahtev tužioca, a po pristanku optuženog, ovi rokovi se mogu skratiti.

– Ukoliko se radi o glavnom ročištu u parničnom postupku (tzv. glavna rasprava), a prema Zakonu o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014), prema Članu 309, sud zakazuje ročište za glavnu raspravu najkasnije u roku od 30 dana od održavanja pripremnog ročišta, odnosno od prijema odgovora na tužbu ili proteka roka iz ovog Zakona za podnošenje odgovora na tužbu (Član 296. i 297: Sud će, u roku do 15 dana od dana prijema tužbe u sud, tužbu sa prilozima da dostavi tuženom na odgovor. Tuženi je dužan da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja tužbe sa prilozima, podnese sudu odgovor na tužbu), ako oceni da održavanje pripremnog ročišta nije potrebno (član 302: Pripremno ročište je obavezno, osim kad sud po prijemu odgovora na tužbu utvrdi da među strankama nema spornih činjenica, odnosno ako je spor jednostavan, hitan ili ako je to zakonom propisano).
Poziv za pripremno ročište i ročište za glavnu raspravu dostavlja se najkasnije osam dana pre dana održavanja ročišta (čl. 303. st. 3. i čl. 309. st. 6.)

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu