Poštovani, napravio sam saobraćajni prekršaj XX.XX.20XX, bio sam na suđenju XX.XX.20XX. Kazna mi još nije uručena jer trenutno ne živim na prijavljenoj adresi. Koliko treba da zastari? Hvala

Poštovani,

Dostavljanje odluke suda vrši se na adresu na kojoj je lice prijavljeno ili koju je saopštilo nadležnom organu. Međutim, ako dostava ne uspe, jer se na adresi gde dostavljanje treba izvršiti niko ne zatekne, ostaviće se u poštanskom sandučetu ili pribaviti na vrata obaveštenja da lice kome je pismeno upućeno treba da ga preuzme u sudu u roku od 15 dana od dana pokušanog dostavljanja. Međutim, ako se u ovom roku pismeno ne preuzme, ono će se istaći na oglasnoj tabli i internet stranici suda, ako za to postoje uslovi. Dostavljanje se smatra izvršenim po isteku roka od 8 dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli i internet stranici suda.

Prema Zakonu o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013), shodno članu 85, izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina.

Zastarevanje izvršenja presude i zaštitne mere počinje od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna, odnosno zaštitna mera.

Zastarevanje ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu, a prekida se svakom procesnom radnojm organa nadležnog za izvršenje kazne. Nakon prekida, zastarevanje ponovo počinje da teče.

Predviđeno je da izvršenje kazne svakako zastareva kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu