U poštanskom sandučetu sam našla “poziv za okrivljenog” od Prekršajnog suda u Beogradu (Topličin venac 11), a da mi nije jasno o čemu se radi jer se ne navodi o kakvom prekršaju se radi,o čemu ćeme ispitivati, a u prilogu nije data kopija zahteva za pokretanje postupka. Šta ja u ovoj situaciji treba da uradim i kome da se obratim za pomoć.

Poštovana,

 

Prema članu 187 Zakona o prekršajima ( “Sl. Glasnik RS, 65/2013) se navodi sledeće:

 

Pozivanje se vrši dostavljanjem zatvorenog pisanog poziva koji sadrži: naziv suda, lično ime okrivljenog, pravnu kvalifikaciju prekršaja koji mu se stavlja na teret, mesto gde okrivljeni ima doći, dan i čas kad se okrivljeni treba javiti, naznačenje da se poziva u svojstvu okrivljenog, službeni pečat i potpis sudije. U pozivu kojim se okrivljeni poziva naznačiće se da li mora lično prisustvovati radi saslušanja ili svoju odbranu može dati i pisanim putem.

Kad se okrivljeni prvi put poziva, uz poziv mu se obavezno dostavlja primerak zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Kad se okrivljeni prvi put poziva, poučiće se u pozivu o pravu da može uzeti branioca i da branilac može prisustvovati njegovom saslušanju.

Kad se okrivljeni poziva da lično pristupi jer je njegovo saslušanje neophodno, u pozivu će se upozoriti da će u slučaju neodazivanja biti doveden.

Ako za utvrđivanje činjeničnog stanja prisustvo okrivljenog nije neophodno, u pozivu će se upozoriti da će u slučaju neodazivanja odluka biti doneta bez njegovog saslušanja.

 

Ukoliko sa pozivom niste  dobili  Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, niti Vam je obrazložen razlog pozivanja, na početku samog pretresa treba da kažete sudu da ne možete da se izjasnite o prekršaju, jer niste dobili Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

 U tom slučaju sudija će Vam uručiti Zahtev na samom pretresu i odložiti ga.

 

Mladi Pro bono