Kako da proverim koliko imam bodova za prekrsaje u saobracaju? Unapred hvala

Poštovani,

Prema članu 198. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. Glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- odluka US i 55/2014) Na pisani zahtev vozaču će se, u roku od najviše sedam dana, dati obaveštenje o stanju broja kaznenih poena koje taj vozač ima u trenutku podnošenja zahteva. 

Kaznene poene evidentira teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vodi vozača u evidenciji na osnovu pravnosnažne odluke o kažnjavanju.

Troškove izdavanja obaveštenja snosi vozač podnosilac zahteva.

 

Prema članu 8. Pravilnika o načinu vođenja evidencije o kaznenim poenima i oduzimanju vozačkih dozvola (Službeni glasnik RS”, br. 46/2010) Zahtev izlgeda ovako:

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PU-PS ___________________

 

_________________________

               (mesto)

 

ZAHTEV

ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O STANJU BROJA KAZNENIH POENA

 

Podnosim zahtev da mi izdate obaveštenje o stanju broja kaznenih poena na dan _______________ godine.

 

U _________________

 

Dana, _________ godine

 

Podnosilac zahteva

 

______________________

(ime i prezime)

 

______________________

(mesto, ulica i broj)

 

______________________

(JMBG)

 

______________________

(kontakt telefon)

 

 

Mladi Pro bono