U maju 2008. godine sam sklopio ugovor sa X uzeo mobilni telefon sa brojem postpaid i redovno plaćao račune, koji su iznosili oko 1000 i kusur dinara mesečno sa sve pretplatom, u proleće 2009. godine sam preusmerio taj broj na drugi pošto sam nabavio još jedan mobilni aparat pa, da ne bih nosio dva aparata, taj broj je bio preusmeren, nisam imao previše poziva i kada mi je stigao račun iznosio je 13.500,00 dinara, taj novac ne bih potrošio ni da sam zvao Australiju, nisam hteo da plaćam taj račun jer mislim da mi je račun uvećan dosta. Danas tj. X. X. 2015. godine, tačnije skoro pa 7 godina od potpisivanja ugovora, pošto sam bio do X po drugom pitanju rekli su mi da sam navodno utužen i da je moj predmet kod izvršitelja. Moram da Vam napomenem, da nisam dobio nikakav poziv za sud niti obaveštenje niti od X niti od suda bilo kog do današnjeg dana, razumemo se nije ni pokušana dostava, jer da nisam bio kući poštar bi mi u sandučetu ostavio da moram u pošti da preuzmem poziv od suda koji ostaje u matićnoj posti 5 dana od pokušaja uručenja. Moje pitanje je šta da radim, da li da zovem izvršitelja i da vidim da to platim, ili nemaju osnove za ovakvo potraživanje posle 7 godina?

Poštovani,

U članu 378. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) propisan je jednogodišnji rok zastarelosti za:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

 

Dakle, potraživanje je zastarilo i navedeni poverilac nema pravo da zahteva od Vas da platite račun.  Zastarelost znači da protekom roka koji je određen zakonom poverilac nema pravo da zahteva ispunjenje obaveze od dužnika. Međutim, ukoliko priznate dug ili jednostavno platite dug nećete imati pravo na povraćaj novca jer ste na taj način prekinuli tok zastarelosti.

 

Mladi Pro Bono