Interesuje me kakav je postupak kada preduzeće ode u stečaj, u pogledu zaostalih plata i penzionog. Koji je rok za podnošenje, da li treba izvršno rešenje ili samo presuda da se podnese, da li za ukupan period ili samo za zadnju godinu kojoj niste primili platu? Unapred zahvalan

Poštovani,

Vaše pitanje uređeno je Zakonom o stečaju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014) .

Ono što treba da uradite jeste da prijavite svoje potraživanje i na taj način se uvrstite u red stečajnih poverilaca. Prijava potraživanja uređena je članom 111.

Rok za podnošenje prijava određuje stečajni sudija, ali taj rok svakako ne može biti duži od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prijava potraživanja se podnosi sudu i potrebno je da sadrži sledeće podatke:

 • naziv, odnosno ime i sedište odnosno prebivalište poverioca sa kontakt adresom;
  • matični broj pravnog lica, odnosno jedinstveni matični broj građana za fizička lica;
  • broj poslovnog ili tekućeg računa;
  • pravni osnov potraživanja;
  • iznos potraživanja i to posebno iznos glavnog potraživanja sa obračunom kamate;
  • stvar na kojoj je poverilac stekao razlučno pravo ukoliko se radi o obezbeđenom potraživanju i iznos njegovog potraživanja koji nije obezbeđen, ako njegovo potraživanje nije u celini obezbeđeno;
  • određeni zahtev poverioca, shodno odredbama o sadržini tužbe zakona kojim se uređuje parnični postupak

Možete još da priložite i fotokopiju lične karte, radne knjižice, presude ili izvršnog rešenja.

Prema članu 54. iz stečajne mase se namiruju troškovi postupka, obaveze stečajne mase i stečajni poverioci. Stečajni poverioci se svrstavaju redove:

1) u prvi isplatni red spadaju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka;

2) u drugi isplatni red spadaju potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

3) u treći isplatni red spadaju potraživanja ostalih stečajnih poverilaca;

4) u četvrti isplatni red spadaju potraživanja nastala dve godine pre dana otvaranja stečajnog postupka po osnovu zajmova, kao i drugih pravnih radnji koje u ekonomskom pogledu odgovaraju odobravanju zajmova, u delu u kojem ti zajmovi nisu obezbeđeni, a koji su stečajnom dužniku odobreni od strane lica povezanih sa stečajnim dužnikom, u smislu ovog zakona, osim lica koja se u okviru svoje redovne delatnosti bave davanjem kredita i zajmova.

 

 

Mladi Pro Bono