Moj otac je radio u jednoj privatnoj firmi od 20XX. godine, pa sve do sredine decembra 20XX. kada je zbog uvrede radne discipline dobio otkaz. Imao je ugovor na neodređeno vreme, s tim da su mu 3 meseca nakon potpisivanja promenili ugovor, premestili su ga sa jednog radnog mesta na drugo. Kad je dobio otkaz, u njemu je stajalo da dobije otkaz sa onog prvobitonog radnog mesta (a na tom mestu je radio samo do jula 20XX.). U januaru su mu isplatili platu za decembar, ali ne i putne troškove za te dane koje je radio. Takođe, nisu mu isplatili ni godišnji odmor koji on u toku 20XX. godine nije iskoristio. Da li ima pravo za isplatu godišnjeg odmora i u kom roku je poslodavac dužan da ga isplati? Hvala.

Poštovani,

Vašem ocu, u ovom slučaju, u skladu sa čl.186. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014”), poslodavac je dužan da, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Dakle, ako je na osnovu ugovora o radu predviđeno plaćanje putnih troškova zaposlenom od strane poslodavca, on će morati da to I da isplati. Po istom članu ( stava 2.), isplatu gore navedenih obaveza poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Vaš otac će takođe imati pravo, u skladu sa čl. 76. gore pomenutog zakona, u celini ili delimično, na isplatu novčane naknade umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Ova naknada ima karakter naknade štete ( Stav 2. čl. 76. ).

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu