Molim vas da mi pomognete sa pravne strane oko jednog pitanja. Da li je ispravna presuda prvog osnovnog suda u Beogradu u vezi parničnog postupka? Kao tužilac zakasnio sam na ročiste. Sudija tog predmeta stavio je da sam odustao od tužbe što nije moja namera. Da li moram ponovo podneti tužbu ili je dovoljno da tražim pismenim putem od istog sudije da predmet vrati u prvobitno stanje? Napominjem da sam na predhodna ročišta dolazio uredno. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema Zakonu o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014)  kada je doneta presuda zbog propuštanja pogođena stranka može da zahteva vraćanje u pređašnje stanje, te da protiv presude izjavi žalbu. Naime, prema članu 374. stranka može da izjavi žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude.

 

Mlad Pro Bono