Molim Vas da mi pošaljete primer zahteva za sporazumni razvod braka u kome postoje dvoje maloletne dece. Hvala

OSNOVNI SUD U ________________________

   

PREDLAGAČI:

_______________ iz _________________ ul. _______________ br. ___

   
 

_______________ iz _________________ ul. _______________ br. ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

  1. Predlagači su sklopili brak dana _________________ godine u __________, pred matičarem Opštine ___________________.

DOKAZ: Izvod iz matične knjige venčanih br. ________ za ________ godinu.

  1. U braku predlagača su rođeni maloletni _____________, dana __________ godine i _______, dana __________ godine.

DOKAZ: Izvodi iz matične knjige rođenih, br. _______ za ________ godinu i br. _______ za ___________ godinu.

  1. Bračni odnosi između predlagača su ozbiljno i trajno poremećeni, te su predlagači odlučili da sporazumno okončaju brak.

DOKAZ: Saslušanje stranaka.

  1. Predlagači su se sporazumeli oko vršenja roditeljskog prava nad zajedničkim maloletnim detetom, kao i oko deobe zajedničke imovine (možete navesti na koji način ste se dogovorili da vršite roditeljsko pravo i podelite imovinu)

DOKAZ: Pismeni sporazum predlagača o razvodu braka od _________ godine, u prilogu.

Obzirom na navedeno, predlagači predlažu sudu da zakaže ročište za glavnu raspravu i donese

 

P R E S U D U

Razvodi se brak sklopljen između predlagača ______________________ iz _______________ i _______________________ iz ___________________, dana __________________________, i upisan u Matičnu knjigu venčanih za ____________ godinu, pod br. __________ Opštine _________________.

(Navesti kako ste se dogovorili oko vršenja roditeljskog prava. Ono može biti zajedničko ili samostalno kada se  deca poveavaju jednom roditelju na čuvanje. To može da glasi ovako: Maloletna deta predlagača __________________ rođena ___________ godine sa JMBG ________________, i _______ godine sa JMBG_____poveravaju se na čuvanje i vaspitanje predlagaču ___________________________ iz ______________________.

Predlagač __________________ se obavezuje da na ime doprinosa za izdržavanje svoje maloletne dece _____________ plaća iznos od ______% redovnih mesečnih novčanih primanja (zarada, naknade zarade, penzija, autorski honorar i dr.) umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, počev od dana podnošenja predloga.)

(Navesti kako ste se sporazumeli oko načina održavanja ličnih odnosa roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo i dece npr. Način održavanja ličnih odnosa predlagača _______________________________ koji ne vrši roditeljsko pravo sa detetom, utvrđuje se tako da predlagač _______________________________ može odvoditi decu sa sobom svakog drugog petka u 17 časova i vraćati u nedelju u 17 časova, do stana predlagača), kao i da deca borave kod predlagača _______________________ ( npr. svaki drugi praznik i pola letnjeg i zimskog raspusta).

 (Navesti kako ste podelili zajedničku imovinu npr. Utvrđuje se da su predlagači suvlasnici na po 1/2 (jednu polovinu) zajedničke imovine koju čine jedna kuća od ___ m2 u ______________ ul. __________________ i pokućstva u istoj kući te jednog putničkog automobila marke _______, registarski broj _____________, koji će pripasti predlagaču ____________________)

Svaki predlagač snosi svoje troškove.

 

U ______________ dana __________ godine

 

 

PREDLAGAČI

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

Mladi Pro bono