Razvedena sam, imam dvoje dece. Bivši suprug i ja smo dobili zajedničko starateljstvo, ali deca žive kod oca a ja kao majka plaćam alimentaciju koju je sud odredio. S obzirom da novac koji pošaljem, otac ne troši na potrebe dece već na svoje potrebe, interesuje me kakva su moja prava, da li mogu da tražim potpuno starateljstvo nad decom i zahtevam da deca predju kod mene da žive, iako ponekad izražavaju želju da ostanu kod njega? Da li se njegov postupak smatra zanemarivanjem dece? Hvala unapred

Poštovani,
Porodični zakon Republike Srbije(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), tačnije njegov čl. 81 kaže da roditelj grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava ako je napustio dete; ako se uopšte ne stara o detetu sa kojim živi; ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, odnosno ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi; ako s namerom i neopravdano izbegava da stvori uslove za zajednički život sa detetom koje se nalazi u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika; ako na drugi način grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava. Ispunjenje bilo kog od tih uslova bi predstavljao osnov za potpuno lišenje roditeljskog prava. Međutim u datoj situaciji, mislim da to nije slučaj. Čl. 82 reguliše delimično lišenje roditeljskog pravaza roditelja koji nesavesno vrši roditeljsko pravo I onda taj roditelj može biti lišen prava i dužnosti na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje i zastupanje deteta, te na upravljanje i raspolaganje imovinom deteta, kao I prava na održavanje ličnih odnosa sa detetom i prava da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta. Naravno, odluku o tome donosi sud spram svog slobodnog sudijskog uverenja-čl. 8 Zakona o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014). Ukoliko smatrate da je neki od ovih uslova ispunjen uvek možete pokrenuti postupak pred sudom.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono