Poštovani, kupujem prvu nepokretnost i imam pravo na povrat PDV-a na 40 kvadrata. Živim u vanbračnoj zajednici i prijavljeni smo na istoj adresi. Interesuje nas da li i moj partner ima pravo na povrat tih 15 kvadrata predvidjenih zakonom. Unapred hvala!

Poštovani,
U skladu sa čl. 31a Zakona o porezima na imovinu(“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) kaže da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu, pod uslovom da:
1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.
Dalje, porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u ovom smislu, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana. Stoga se može zaključiti da je zakon prilično jasan po ovom pitanju-kupac stana ste samo Vi, a Vaš vanbračni partner ni ne predstavlja člana porodičnog domaćinstva tako da što se tiče povrata poreza, pravo na to isključivo Vi sami ostvarujete.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono