Pitanje: Sudija je odložila pripremno ročište (radni spor) dva puta: 1. put: Pozlilo sudiji a da punomočnika nije obavestila iako je udaljen 60 km. Tužena strana se nije ni pojavila (verovatno obaveštena) udaljen 7 km. 2. put: Tri dana ranije obavestila punomoćnika telefonom da tužena nema advokata Kao tužioc pojavio sam se na ročište, ali bez uspeha jer mi sudska straža nije dozvolila, dok je tužena stajala preko puta suda. Da se nisam pojavio, verovatno bi mi tužba bila odbijena, jer bi tužena pristupila na ročište. Glavna rasprava je održana 19.11.2013., presudu još nisam dobio. Sumnjam u namerno odugovlačenje postupka. Imam li i kome pravo na pritužbu ponašanja sudije i na odugovlačenje postupka? Da li su razlozi dovoljni za izuzeće sudije vraćanjem presude na prvostepeni postupak od strane apelacionog suda (po ponašanju sudije pretpostavljam da ću izgubiti sud)?

Poštovani,

Član 67 Zakona o parničnom postupku propisuje da sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. Stranka je dužna da podnese zahtev čim sazna da postoji razlog za izuzeće, a najkasnije do zaključenja rasprave pred prvostepenim sudom, a ako nije bilo raspravljanja, do donošenja odluke.

U zahtevu mora da se navede zakonski razlog zbog koga se traži izuzeće (u ovom slučaju to bi bilo postojanje okolnosti koje dovode u sumnju nepristrasnost sudije, iz gore pomenutog člana 67), okolnosti iz kojih proizlazi da je predlog blagovremeno podnet i činjenice na kojima se zasniva postojanje razloga za izuzeće.

Ukoliko je spor već završen, stranci stoji na raspolaganju žalba čiji bi razlog bio bitna povreda odredaba parničnog postupka, s obzirom da je prema odredbama ZPP-a sud, između ostalog, dužan da postupak sprovede bez odugovlačenja (član 10 stav 2), a takođe, na osnovu člana 2 stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava.

Posebno se izvinjavamo što nismo bili u mogućnosti da odgovorimo ranije.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono