Poštovani, Počevši od 19XX godine, moja baka je bila nosilac stanarskog prava u stanu koji pripada trećem licu. Imamo uredno potpisan ugovor u kome se nalazi i ime moje mame. Posle bakine smrti, kao njen jedini naslednik je ostala mama. Mi i dalje živimo u istom stanu, uredno plaćamo sve račune (koji stižu na bakino ime) i stanarinu čija je visina propisana zakonom. Mama, brat i ja nikada nismo imali druge adrese prijave. Zanima me šta nam je sve potrebno za ostavinsku raspravu, kada se govori o naledstvu stanarskog prava? Hvala puno!

Poštovani,
U skladu sa čl. 2 Zakona o vanparničnom postupku(“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014 i 6/2015) predlogom pokrećete ostavinsku raspravu. Pored predloga, potrebno je da dostavite izvode iz matične knjige rođenih za naslednike I matične knjige umrlih za Vašu baku, kao I dokaz o tom stanarskom pravu tj. pomenuti ugovor.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono