Imam jedan problem. Prodavao sam motor X. Napisao sam da motor nije ispravan treba da se ubaci radilica koju sam mu poslao sa motorom. Kupac me je zvao i dogovorili smo se za cenu. Hteo sam da lično dođe da ga pogleda, ali on je zahtevao da mu pošaljem motor aksom i poslao sam mu ga. On me je zvao posle X dana i počeo da mi preti kako će me tužiti ako mu ne pošaljem novac za popravku motora i da platim majstora za popravku. To izađe oko X evra, a motor sam mu prodao za X evra. Kada sam rekao da mi vrati motor on je rekao da mu vratim pare i da platim majstora što je rasklopio motor i kurirske službe i to da odem sutra u poštu i da mu uplatim novac. Kada sam izračunao koliko izađe para to bude oko X ili X hiljada i pitanje je da li ću ja dobiti svoj motor nazad. Pitanje je da li on ima pravo da me tuži i da li ja imam pravo da ga tužim za pokušaj prevare jer on hoće od mene da iznudi pare za popravku motora? Kada mu ja dam pare ispada da sam motor poklonio i još sam ga popravio. Molim za pomoć.

Poštovani,
Po čl. 480 Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) ) prodavac ne odgovara za nedostatke(ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet ili ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane), ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Stoga, tužba Vašeg kupca prema Vama će biti bez osnova. Dalje, čl. 214 Krivičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) reguliše iznudu I ona je kažnjiva kaznom zatvora od 1 do 8 godina. Ovo delo se goni po službenoj dužnosti sem kada javni tužilac nađe da za to nema osnova I u tom slučaju če Vas dalje poučiti šta da radite.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono