Poštovani, Imam 27 godina radnog staža i 2 godine posebnog staža upisanog na treće dete. S obzirom da sam majka petero dece, interesuje me da li imam pravo na prevremenu penziju?

Poštovana,

Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče se kada se navrši najmanje 40 godina staža i najmanje 60 godina života. (član 19b Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju “Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) .

Izuzetno, pravo na prevremenu penziju za žene stiče se:

1) u 2015-toj godini navrši 36 godina i 4 meseca staža i najmanje 54 godine i 4 meseca života

2) u 2016-toj godini navrši 37 godina staža i 55 godina života

3) u 2017-toj godini navrši 37 godina i 6 meseci staža i 55 godina i 8 meseci života

4) u 2018-toj godini navrši 38 godina staža i najmanje 56 godina i 4 meseca života

5) u 2019-toj godini navrši 38 godina i 6 meseci staža i najmanje 57 godina života

6) u 2020-toj godini navrši 39 godina staža i namanje 57 godina i 8 meseci života

7) u 2021-oj godini navrši 39 godina i 4 meseca staža i najmanje 58 godina i 4 meseca života

8) u 2022-og godini navrši 39 godina i 8 meseci staža i najmanje 59 godina života

9) u 2023-oj godini navrši 40 godina staža i namanje 59 godina i 6 meseci života (član 19v Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

Zakon propisuje da se ženi koja je rodila treće dete, po tom osnovu uračunava u posebni staž vreme u trajanju od 2 godine, ali ne pomnje nikakvo uračunavanje za četvrto i peto detet. (član 60 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju).

Više o tome možete pročitati u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_penzijskom_i_invalidskom_osiguranju.html

 

Mladi Pro Bono