Da li može da se promeni ime usvojenog deteta? Mnogo mi je važna ta informacija. Hvala!

Poštovani,

Na osnovu Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) članom 346. i 347., pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. Takođe, pravo na davanje saglasnosti za promenu ličnog imena ima dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje.
Lično ime se sastoji od imena i prezimena.

Pravo na promenu ličnog imena nema:
1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Na osnovu člana 349. stav 2. usvojenom detetu se može promeniti prezime prema prezimenu jednog ili oba usvojitelja.

Na osnovu svega predhodno napisanog, Vi ne možete promeniti ime usvojenog deteta ukoliko ono nije navršilo 10. godinu života kako bi Vam dalo saglasnost za promenu.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono