Poštovani, moji roditelji primaju porodičnu invalidninu koju su dobili pošto je moj brat (X god.) izgubio život u ratu X godine. Nije bio oženjen i nema dece. Da li posle smrti roditelja mogu da nasledim tu penziju? Udata sam, imam troje dece, radim i živim u istoj kuci sa roditeljima. Unapred hvala na odgovoru.

Poštovana,

Na osnovu Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (“Sl. list SRJ”, br. 24/98, 29/98 – ispr. i 25/2000 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon i 111/2009 – dr. zakon), a prema čl. 13 u članove porodice palog borca spadaju:
bračni drug, deca rođena u braku ili van braka i usvojena deca, kao i pastorčad koju je pali borac izdržavao (u daljem tekstu: uža porodica palog borca); roditelji, kao i očuh, maćeha i usvojioci koji su palog borca izdržavali ili koje je pali borac izdržavao; deda i baba, unuče, sestra i brat palog borca koje je pali borac izdržavao. Sa članovima uže porodice izjednačeno je lice koje je sa palim borcem do njegove smrti živelo u vanbračnoj zajednici, ako je sa njim imalo dece.
Na osnovu svega napisanog, Vi ne možete naslediti invalidninu koju primaju Vaši roditelji iz razloga što Vaš brat Vas nije izdržavao pre svoje smrti.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono