Poštovani. U vezi sam od marta prošle godine sa čovekom koji je par puta kažnjavan kaznom zatvora što zbog pretnji bivšoj ženi, što zbog nekih neplaćenih kazni, znači, zatvor kao ustanova mu nije stran. Kad se sve sabere, ima blizu X godine boravka u zatvorima. Privođen je u prošlosti mnogo puta od strane policije, fizički savlđjivan, čak i kažnjavan, dakle, ni to mu nije strano. U početku veze je sve bilo ok, ali poslednjih par meseci se sve drastično promenilo. Napao me je fizički više puta, samarao, udario glavom u predelu nosa, vređao, ponižavao, zastrašivao i pretio kako meni, tako i mom detetu i mojim roditeljima, meni da će me zaklati, kao i dete, a moje popaliti na spavanju. Znači, pretio je meni, njima se nikada tako nije obratio. Prilikom tih njegovih napada nije bilo mogućnosti da pozovem policiju niti da izađem iz prostorija u kojima smo se nalazili, morala sam da se ponizim i smirim situaciju ne bih li izvukla živu glavu jer mi je pretio noževima ako pokusam da izađem, jednom prilikom me je zakačio po prstima desne ruke. Kad dođe do takvog njegovog ponašanja ne smem ni najmanje ljutnje i besa da ispoljim jer sve postaje gore. Obratila sam se policiji jednom prilikom kada je bio prisutan u kući mojih roditelja, tad me je kad smo ostali nasamo i udario glavom, što sam navela gore. Policija nije došla, rekli su da ih pozovem samo ako dodje do fizičkog kontakta, obračuna i da, ako imam vidljive povrede odem na lekarski. Dokaze nemam jer pazi da u pisanoj formi, sms porukama i fb dopisivanjem ne ostavi nikakav trag pretnji i sl, sve je uvek uživo. Svedoke nemam, osim X godine starog deteta koje je jednom prilikom načulo nešto iz susedne prostorije. Naglasio je da će mi se, ako ga prijavim policiji, osvetiti iz zatvora i naći će mene i moje kad tad i bilo gde da smo. Obraćam vam se za savet jer ne znam kako da postupim i kako da zaštitim sebe, dete i svoje od njega. Da li je dovoljno da napišem krivičnu prijavu i predam je? Kakva je procedura posle toga, hoće li dobiti samo usmenu opomenu, što moze da poveća njegov gnev i potstakne želju za osvetom? Njega policija već i sad trazi zbog kazni koje su pretvorene u nekih X dana zatvora, do sad se krio i izbegavao ih. Šta je najbolje da uradim? Hvala.

Poštovana,

Vi pre svega možete da podnesete tužbu za zaštitu od nasilja u porodici. Članom 197. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) definisan je pojam nasilja u porodici.

“(1) Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

(2) Nasiljem u porodici, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se naročito:

 1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;
 2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;
 3. prisiljavanje na seksualni odnos;
 4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem;
 5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;
 6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

(3) Članovima porodice u smislu stava 1 ovog člana smatraju se:

 1. supružnici ili bivši supružnici;
 2. deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo;
 3. lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu;
 4. vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri;
 5. lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.”

U mere zaštite prema članu 198. spadaju:  izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti,  izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti, zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti,  zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice,  zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

Ove mere mogu da traju najduže godinu dana, ali zakon daje mogućnost njihovog produženja. Isto tako, vreme koje lice provede u pritvoru ili izdržavanju kazne zatvora se uračunava u trajanje zaštitne mere.

Pitanja vezana za postupak su regulisana članovima 283 – 289. Porodičnog zakona.

Postutak se pokreće tužbom  ovlašćenog lica pred nadležnim sudom. U smislu zakona u ovlašćena lica spadaju: član porodice prema kome je nasilje izvršeno, njegov zakonski zastupnik, organ starateljstva i javni tužilac. Ovaj postupak je naročito hitan što znači da prvo ročište mora da se održi u roku od 8 dana od prijema tužbe. Tužbu možete podneti sami sudu na čijoj teritoriji imate prebivalište. Isto tako, za pomoć i savet možete da se obratite i Centru za socijalni rad.

Druga opcija je da podnesete krivičnu prijavu policiji ili javnom tužilaštvu. Naime, članom 194. Krivičnog zakonika Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) nasilje u porodici je određeno kao krivično delo.

“(1) Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4) Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(5) Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”

Možete da pročitate i sledeće tekstove na ovu temu:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/porodicno-pravo/zastita-od-porodicnog-nasilja/

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/krivicni-zakonik-institut-krivicna-prijava/

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/nasilje-u-porodici-194-kz/

 

 

Mladi Pro Bono