Poštovani, imam pitanje u vezi sa promenom prezimena posle sklapanja braka. Naime, da li je moguće promeniti prezime u braku, uzeti prezime supružnika na pr. pet godina nakon sklapanja braka?

Poštovana,

Članom 346. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) je propisano da pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15 godina i koje je sposobno za rasuđivanje.

Prema članu 347. pravo na promenu ličnog imena nema:

  1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
  2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
  3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
  4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

 

Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem podučju podnosilac zahteva ima prebivalište ili boravište. (član 350.)

Zakon takođe, dozvoljava promenu prezimena supružnika prilikom sklapanja braka.

Ukoliko se prezime ne promeni prilikom sklapanja braka moguće ga je promeniti posle pod uslovom da ne postoje zakonom propisane smetnje iz člana 347. Porodičnog zakona.

 

Mladi Pro Bono