Dobar dan, Molim Vas za jedan savet i ako mozete da nas uputite gde, kome i kako da se obratimo. Mi smo firma iz Pančeva, pre mesec dana smo fakturisali robu firmi X iz Beograda, Zemuna na XXX dinara kako je valuta plaćanja prošla, u pitanju je bio X 20XX. mi smo im juče pustili menicu. Njihovi svi računi su trenutno u blokadi i to na iznos od XXX dinara Molimo Vas da nas posavetujete šta bi bilo najbolje preduzeti jer nismo sigurni da firma X ima toliko dužnika da bi platili svoja dugovanja, tačnije plašimo se da od menice nemamo baš neku korist. Kako da ih utužimo i gde? Unapred hvala

Poštovani,
Čl. 98 I 192 Zakona o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) kaže da tužba mora da sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari I sporednih traženja, činjenice na kojima tužilac zasniva tužbeni zahtev, dokaze kojima se utvrđuju činjenice I vrednost predmeta spora, kao I druge podatke koje mora da sadrži svaki podnesak, odnosno mora biti razumljiva I da sadrži sve ono što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, a naročito: označenje suda, poslovno ime privrednog društva ili drugog subjekta, sedište stranaka, njihovih punomoćnika ako ih imaju, predmet spora, sadržinu izjave I potpis podnosioca. Što se tiče suda kome treba da podnesete tužbu mesno može biti nadležan sud sedišta dužnika kao I sud mesta plaćanja(po čl. 39 I 59 ZPP-a). Tužbu treba da podnesete Privrednom sudu kao stvarno nadležnom-po čl. 25 Zakona o uređenju sudova(“Sl. glasnik RS”, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – dr. zakon, 78/2011 – dr. zakon, 101/2011 i 101/2013).
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono